gradient-slider

Informační povinnosti podle článku 13 DS-GVO

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás zvlášť důležitá. Vaše osobní údaje (dále jen údaje) proto zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení. Tímto prohlášením o ochraně dat Vás chceme informovat o zpracovávání Vašich osobních údajů v našem podniku a o Vašich nárocích a právách na ochranu údajů, které Vám náleží podle článku 13 nařízení Evropské unie o obecné ochraně osobních údajů (EU DS-GVO).

1. Kdo je odpovědný za zapracovávání údajů a na koho se můžete obrátit?

Za zpracovávání údajů je odpovědný podnik
Schmidt & Wifling GmbH
Regensburger Str. 24
92224 Amberg
Tel.: +49 (9621) 7747-0
E-Mail: bewerbung@schmidt-wifling.de

Odpovědným pracovníkem pro ochranu údajů v našem podniku je
Matthias Hassler
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
Tel.: +49 (941) 2986930
E-Mail: m.hassler @projekt29.de

2. Jaké údaje se zpracovávají a z jakých zdrojů pocházejí tyto údaje?

Zpracováváme údaje, které jsme dostali od Vás v rámci přípravy resp. vyřizování smluvních dohod, na základě prohlášení Vašeho souhlasu nebo Vašeho uchazečského spisu resp. na základě Vašeho zaměstnaneckého úvazku s námi.

K osobním údajům patří:

Vaše nezbytné/kontaktní údaje, u klientůto jsou např. jméno, příjmení, adresa, kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo faxu), bankovní spojení.

Uuchazečů a spolupracovníkůto jsou např. jméno, příjmení, adresa, kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo faxu), datum narození, údaje ze životopisu a pracovní posudky, bankovní spojení, konfese, fotografie.

Uobchodních partnerůto jsou např. označení právních zástupců, název firmy, registrační číslo v obchodním rejstříku, daňové identifikační číslo, číslo podniku, adresa, kontaktní osoba a kontaktní údaje na ni (e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo faxu), bankovní spojení.

Kromě toho zpracováváme také tyto jiné osobní údaje:

 • informace o druhu a obsahu smluv, zakázek, daňových dokladů a potvrzení, údaje z historie klienta a dodavatele a údaje z konzultačních dokladů,
 • Ÿreklamní a distribuční údaje,
 • informace z Vaší elektronické komunikace s námí (např. adresy IP),
 • jiné údaje, které jsme získali v rámci našich obchodních vztahů s Vámi (např. z rozhovorů s Vámi),
 • Ÿúdaje, které jsme sami získali z nezbytných/kontaktních údajů jakož i jiných údajů např. z rozborů potřeby a potenciálu klienta,
 • Ÿdokumentaci Vašich souhlasů např. pro zaslání dokumentů,
 • fotografie, které jsme získali v rámci různých společenských akcí.

3. Pro jaké účely a na jakém pravním podkladu zpracováváme údaje?

Údaje zpracováváme v souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně údajů (DS-GVO) a Spolkového zákona o ochraně dat z 2018 v platné verzi:

 • za účelem splnění (před-)smluvních povinností (čl. 6 odstavec 1 b DS-GVO):
  Zpracování Vašich údajů je nutné pro vyřizování smlouvy online nebo v jedné z našich poboček za účelem vyřízení smlouvy pro Váš zaměstnanecký poměr s naším podnikem.
 • za účelem plnění právních povinností  (čl. 6 odstavec 1 c DS-GVO):
  Zpracování Vašich údajů je nutné za účelem plnění různých zákonných povinností vyplývající např. z obchodního zákoníka nebo od daňového řádu.
 • za účelem ochrany oprávněných zájmů (čl. 6 odstavec 1 f DS-GVO):
  Na základě zvážení zájmů přes vlastní plnění smlouvy slouží zpracování údajů ochraně našich oprávněných zájmů nebo zájmů třetích. Zpracování údajů na ochranu oprávněných zájmů se uskutečňuje:
 1. pro reklamní nebo marketingové účely (viz č.4),
 2. pro opatření k řízení obchodní činnosti a pro další rozvoj služeb a produktů,
 3. pro vedení koncernové databáze s údaji o klientech za účelem zvýšení kvality služeb pro klienty,
 4. v rámci vymáhání práva,
 5. pro poskytování informací a tiskových zpráv, které nejsou určeny na podporu
 • v rámci Vašeho souhlasu (čl. 6 odstavec 1 a DS-GVO):
  Pokud jste nám udělili Váš souhlas se zpracováním Vašich údajů např. k zveřejnění fotografií atd.

4. Zpracování osobních údajů k reklamním účelům

Můžete kdykoliv celkově nebo částečně odmítnout udělit svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro reklamní účely bez toho, aby vznikly jiné než doručovací náklady podle základního ceníku.

Jsme za splnění zákonných předpokladů podle § 7 odstavec 3 UWG oprávněni používat e-mailovou adresu, kterou jste nám oznámili při uzavření smlouvy, pro účely přímé reklamy pro vlastní podobné produkty nebo služby. Tato doporučení výrobků Vám můžeme zasílat nezávisle na tom, zda-li jste si abonovali Newsletter nebo ne.

Pokud nechcete taková doporučení dostávat mailem, můžete kdykoliv zrušit Váš souhlas s používáním Vaší adresy k tomuto účelu bez toho, aby vznikly jiné než doručovací náklady podle základního ceníku. Sdělení v textové formě je zde dostačující. V každé e-mailové zprávě je samozřejmě obsažen link pro odhlášení.

5. Kdo dostane moje osobní údaje?

I když využíváme služby externího poskytovatele služeb pro zpracování zakázky, zůstáváme nadále odpovědnými za ochranu Vašich údajů. Všichni naši zpracovatelé zakázky jsou smluvně vázani k zachování mlčenlivost o Vašich údajech a jsou povinni využívat je pouze v rámci výkonu služeb vztahujících se na naši zakázku. Zpracovatelům našich zakázek budou poskytnuty Vaše údaje pouze pokud jsou potřebny pro splnění zadaného úkonu. K těmto zpracovatelům patří např. poskytovatelé služeb IT, kteří udržují provoz a bezpečnost našeho systému IT jakož i reklamní agentury a nakladatelství pro vlastní reklamní akce.

Vaše údaje se zpracovávají v naší databance pro klienty. Naše databanka slouží k zvýšení kvality uložených údajů o klientech (odstranění doubletů, označení: pobyt neznámý/zemřel, korektura adresy) a umožňuje rozšíření obsahu informací zavedením údajů z veřejných zdrojů. Tyto údaje se poskytují společnostem koncernu pokud jsou tyto potřebné pro realizaci smlouvy. Každý podnik si ukládá údaje o klientech odděleně  podle svých vlastních potřeb, přičemž náš mateřský koncern funguje pro jednotlivé zúčastněné společnosti  jako poskytovatel služeb.

V případě zakonných povinností  jakož i v rámci vymáhání práva mohou být Vaše údaje poskytnuty úřadům, soudům a externím auditorům.

Kromě toho Vaše údaje mohou být poskytnuty pojišťovnám, bankám, agenturám poskytujícím informace o solventnosti zákazníků a jiným poskytovatelům služeb.

6. Jak dlouho zůstanou moje údaje uchovány?

Vaše údaje zpracováváme do ukončení obchodních vztahů nebo do uplynutí zákonem stanovené lhůty pro uchovávání údajů (např. z obchodního rejstříku, daňového řádu nebo zákonníku práce). Dále do ukončení právních sporů, při kterých údaje slouží jako důkazy.

7. Zasílají se osobní údaje třetím státům?

Zásadně nezasíláme žádné údaje třetím státům. V jednotlivých případech se data zasílají pouze na základě usnesení o přiměřenosti Evropské komise, standardních smluvních ustanovení, vhodných záruk nebo Vašeho výslovného souhlasu.

8. Jaká práva mám na ochranu svých osobních údajů?

Máte právo vyžádat si kdykoliv informace, požadovat opravu, vymazání nebo omezení zpracování svých uložených údajů, právo na odepření souhlasu se zpracováním jakož i právo na přenositelnost dat a na stížnost podle požadavků práva na ochranu údajů.

Právo na poskytnutí informace:
Můžete si od nás vyžádat informaci o tom, zda-li zpracováváme Vaše osobní údaje a do jaké míry.             

Právo na opravu:
Pokud zpracováváme Vaše údaje, které jsou neúplné nebo nesprávné, máte kdykoliv možnost požadovat po nás opravu údajů resp. jejich doplnění.

Právo na vymazání:
Můžete po nás požadovat vymazání Vašich údajů, pokud je zpracováváme neoprávněně nebo zpracovávání zasahuje nepřiměřeně do Vašich oprávněných zájmů podléhajících ochraně. Prosím myslete na to, že mohou existovat důvody, které brání okamžitému vymazání např. v případě zákonnem stanovených lhůt pro uchovávání údajů.

Nezávisle na využití Vašeho práva na vymazání údajů vymažeme Vaše ůdaje bezodkladně a úplně pokud to není v rozporu s obchodněpravní nebo zákonem stanovenou povinností na uchovávání údajů.

Právo na omezení zpracovávání:
Po nás můžete požadovat omezení zpracovávání Vašich údajů pokud

 • Ÿpopíráte správnost údajů, a to po dobu, která je potřebná pro prověření správnosti údajů,
 • je zpracovávání údajů neoprávněné, Vy ale nesouhlasíte s vymazáním  a místo toho požadujete omezení používání údajů,
 • údaje více nepotřebujeme k požadovanému účelu a Vy je však potřebujete k uplatnění nebo přesazení Vašich právních nároků nebo
 • jste podali odvolání proti zpracování údajů.

Právo na přenositelnost údajů:
Můžete po nás požadovat, aby Vám byly zaslány Vámi poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžném formátu čitelném strojovým zařízením, abyste tyto údaje mohli přenést jiné odpovědné osobě bez překážek z naší strany,

 • pokud takové údaje zpracováváme na základě Vašeho neodvolatelného souhlasu nebo na základě plnění smlouvy mezi námi a
 • pokud se toto zpracovávání realizuje automatickým postupem.

Pokud je to technicky možné, můžete po nás požadovat přímý přenos Vašich údajů jiné odpovědné osobě.

Právo na podání odvolání:
Pokud zpracováváme Vaše údaje na základě oprávněných zájmů, můžete proti tomuto zpracování kdykoliv podat odvolání. To platí také pro profiling, který se vztahuje na toto ustanovení. Poté více nezpracováváme Vaše údaje, ledaže můžeme prokázat oprávněné chráněné důvody pro jejich dalšímu zpracovávání, které převyšují Vaše zájmy a svobody nebo zpracování slouží uplatňování pravních nároků, jejich výkonu nebo přesazování. Proti zpracovávání Vašich údajů za účelem přímé reklamy můžete  kdykoliv vznést námitky bez odůvodnění.        

Právo na podání stížnosti:
Pokud jste toho názoru, že při zpracovávání Vašich údajů porušujeme německé nebo evropské právo na ochranu údajů, tak Vás prosíme, abyste nás zkontaktovali, abychom měli možnost vyjasnit pochybnosti. Samozřejmě máte právo obrátit se na příslušný dozorčí úřad, zemský dozorčí úřad pro ochranu dat.

Pokud chcete uplatnit jedno z uvedených práv proti nám, obraťte se prosím na našeho odpovědného za ochranu údajů. V případě pochybností si můžeme vyžádat další informace na potvrzení Vaší identity.

9. Jsem povinen k poskytnutí údajů?

Zpracování Vašich údajů je nutné pro uzavření resp. plnění smluvy s námi. Pokud nám tyto údaje neposkytnete, budeme muset odmítnout uzavření smluvy nebo pokračovaní v plnění stávající smlouvy nebude více možné a proto budeme muset smlouvu ukončit. Nejste však povinni souhlasit se zpracováním údajů, které nejsou pro plnění smlouvy relevantní resp. které nejsou vyžadující na základě právních předpisů.