Servis Call Back Formulář uzavřít
gradient-slider

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE PRO NÁS VELMI DŮLEŽITÁ

Klademe velký důraz na ochranu Vaší osobní sféry při zpracování Vašich osobních údajů. Když navštívíte naše webové stránky uloží náš webový server standardně IP Vašeho poskytovatele internetových služeb, webovou stránku, z které jste nás navštívili, webové stránky, které jste u nás navštívili jakož i datum a dobu návštěvy. Tyto informace jsou nezbytné pro technický přenos webových stránek a bezpečný provoz serveru. Personalizované vyhodnocení těchto údajů se neprovádí.

Pokud nám zašlete Vaše údaje prostřednictvím kontaktního formuláře, tak tyto budou uloženy v průběhu zalohování údajů na našem serveru. Vaše údaje použijeme výlučně pro zpracování Vašeho dotazu. Jsme povinni zachovávat mlčenlivost o Vašich osobních údajech. Údaje nebudou poskytnuty třetím. 

Odpovědné místo:
Schmidt & Wifling GmbH
Regensburger Strasse 24
92224 Amberg
Tel.: +49 (9621) 7747-0
E-Mail: bewerbung@schmidt-wifling.de

Osobní údaje

Osobní údaje jsou údaje o Vaší osobě. Tyto zahrnují Vaše jméno, Vaši adresu a e-mailovou adresu. Nemusíte udat Vaše osobní údaje, pokud chcete navštívit naši webovou stránku. V některých případech potřebujeme Vaše jméno a Vaši adresu jakož i další informace, abychom Vám mohli poskytnout požadované služby.

To platí také pro případy, v kterých jste nás požádali o zaslání informací resp. v kterých máme zodpovědět na Vaše otázky. V takovým případech Vás vždy na to upozorníme. Ostatně, ukládáme pouze údaje, které dostaneme automaticky nebo které nám poskytněte dobrovolně.

Pokud využíváte jednu z našich služeb, sbíráme zpravidla pouze údaje, které jsou nezbytné pro poskytování našich služeb. Eventuálně se zeptáme na další informace, na které můžete odpovědět dobrovolně. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účelem poskytování našich služeb nebo za účelem sledování našich komečních cilů.

Automaticky ukládané údaje

Soubory Server-Log
Provider stran shromážďuje a uchovává informace automaticky v takzvaných souborech Server-Log, které nám zasílá Váš Browser automaticky. To jsou:

 1. Datum a čas dotazu
 2. Jméno vyžádaného souboru
 3. Strana, z které byl soubor vyžádán
 4. Stav přístupu (soubor odeslán, soubor nenalezen atd.)
 5. Použitý webový browser a použitý provozní systém
 6. Kompletní adresa IP vyžádaného počítače
 7. Odeslané množství dat 

Tyto údaje nezpracováváme spolu s údaji z jiných zdrojů. Zpracování údajů se provádí podle článku 6 odstavec 1 f DSGVO na základě našich oprávněných zájmů o zlepšení stability a funkčnosti naší webové stránky.

Z důvodů technické bezpečnosti, hlavně prevenci pokusů o vniknutí do našeho webového serveru, ukládamé tyto údaje krátkodobě do paměti. Vyvodit závěry týkající se jednotlivých osob na základě těchto údajů nelze. Nejpozději do sedmi dnů se ůdaje anonymizují zkrácením adresy IP na úrovni domény tak, že více není možné vyvodit závěry o jednotlivém uživateli. V anonymizované formě se údaje využívají kromě toho pro statistické účely, porovnávaní údajů s jinými údaji z databázi nebo jejich předání třetím ani úplně ani částečně se neprovádí. Pouze v rámci naší serverové statistiky, kterou zveřejňujeme každý druhý rok v zprávě o naší činnosti, se objeví počet zobrazení stránky.

Cookies
Když vstoupíte na naše internetové stránky, umístíme obvykle informace na pevném disku Vašeho počítače. Cookies jsou malé soubory dat, které se přenáší z internetového servera do Vašeho browsera, kde se ukládájí do paměti na jeho pevný disk. Přitom se ukládají pouze adresy internetového protokolu – a žádné osobní údaje. Tyto informace, které jsou uloženy v cookies, umožňují rozpoznat Vás automaticky při Vašem dalším vstupu na naši internetovou stránku a tím Vám ulehčí používání. Právním základem pro používání cookies je oprávněný zájem podle článku 6 odstavec 1 f DSGVO.

Samozřejmě můžete navštívit naše internetové stránky také bez akceptování funkce cookies. Jestliže nechcete, aby Váš počítač byl při příští návštěvě rozpoznán, můžete použití cookies odmítnout takým způsobem, že v nastaveních Vašeho browsera změníte nastavení na “Cookies odmítnout”. Jak přitom postupovat, nalezněte  v návodu na obsluhu Vašeho browsera. Pokud však používání cookies odmítněte, může v některých oblastech dojít k omezení používání naších internetových stránek.

Goole Maps
Tuto webovou stránku používá Goole Maps k zobrazení map a vytváření plánů trasy. Google Maps se provozuje firmou Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Používáním Google Maps na této webové stránce souhlasíte se shromážďováním, zpracováním a využíváním automaticky zjištěných údajů jakož i údajů, které jste zadali sami, firmou Google, jejim zástupcem nebo třetími. Podmínky pro používání Google Maps nalezněte zde. Do prohlášení Google Maps o ochraně údajů můžete nahlédnout zde.

Ucházení o práci online
Údaje, které jste nám zaslali v souvislosti s ucházením o práci, budou námi elektronicky shromážděny a zpracovány za účelem vyřízení procesu ucházení o práci. Přitom se jedná hlavně o tyto osobní údaje: Jméno, příjmení, ulice, místo, PSČ, země, číslo pevní telefonní linky, číslo telefaxu, číslo mobilního telefonu a e-mailová adresa. Pokud po ucházení o místo následuje uzavření pracovní smlouvy, mohou být osobní  daje předané Vámi uloženy do osobního spisu za účelem běžných organizačních a správních prozesů v souladu s právními předpisy. 

Předané Vámi osobní údaje budou automaticky vymazány při odmítnutí Vašeho ucházení o práci do dvou měsíců od oznámení odmítnutí nebo po uplynutí 6 měsíců od poskytnutí práce. To neplatí, pokud na základě zákonných požadavků (například důkazní povinnosti podle zákonu o vyloučení diskriminace) je vyžadující delší doba uchování nebo pokud jste výslovně dali svůj souhlas s delší dobou uchování údajů.

Bezpečnost

Učinili jsme technická a admnistrativní opatření na zajištění Vaši osobních údajů před ztrátou, zničením, manipulací a neautorizovanému přístupu k nim. Všichni naši spolupracovníci jakož i naši poskytovatelé služeb jsou povinni dodržovat platné zákony na ochranu dat.

Osobní údaje, které shromážďujeme a zpracováváme, před předáním vždy zakódujeme. To znamená, že Vaše údaje nemohou být zneužity třetími. Naše bezpečnostní opatření podléhají procesu stálého vylepšování a naše prohlášení o ochraně údajů také stále upravujeme. Prosím ubezpečte se, že máte aktuální verzi.

Práva dotčených

Máte právo na informaci, opravu, vymazání nebo omezení zpracování Vašich uložených údajů, na podání námitky proti zpracování údajů jakož i právo na přenositelnost údajů, na podání stížnosti podle předpokladů práva na ochranu údajů.

Právo na informaci

Můžete od nás požadovat informaci o tom, zda-li zpracováváme Vaše údaje a do jaké míry.

Právo na opravu

Pokud zpracováváme Vaše údaje, které jsou neúplné nebo nesprávné, můžete kdykoliv od nás požadovat, aby údaje byly opraveny resp. doplněny.

Právo na vymazání

Můžete od nás požadovat vymazání Vašich údajů, pokud je zpracováváme neoprávněně nebo jejich zpracování je nepřiměřené a zasahuje do Vašich oprávněných zájmů. Prosím myslete na to, že mohou existovat důvody, které brání okamžitému vymazání, např. v případě zakonem upravených povinností uchování.

Nehledě na právo využití Vašeho práva na vymazání budou Vaše data okamžitě a úplně vymazány, pokud tomu nebrání zákonné povinnosti uchování nebo povinnosti týkající se právních úkonů.

Právo na omezení zpracování

Můžete po nás požadovat omezení zpracování Vašich údajů, pokud

 1. popíráte správnost údajů, a to po dobu, která je potřebná pro prověření správnosti údajů,
 2. je zpracovávání údajů neoprávněné, Vy ale nesouhlasíte s vymazáním  a místo   toho požadujete omezení používání údajů,
 3. údaje více nepotřebujeme k požadovanému účelu a Vy je však potřebujete k uplatnění nebo přesazení Vašich právních nároků nebo
 4. jste podali odvolání proti zpracování údajů.

Právo na přenositelnost údajů:

Můžete po nás požadovat, aby Vám byly zaslány Vámi poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžném formátu čitelném strojovým zařízením a abyste tyto údaje mohli přenést jiné odpovědné osobě bez překážek z naší strany, pokud

 1. takové údaje zpracováváme na základě Vašeho neodvolatelného souhlasu nebo na základě plnění smlouvy mezi námi a
 2. se toto zpracovávání realizuje automatickým postupem.Pokud je to technicky možné můžete po nás požadovat přímý přenos Vašich údajů jiné odpovědné osobě.

Právo na podání odvolání:
Pokud zpracováváme Vaše údaje na základě oprávněných zájmů, můžete proti tomuto zpracování kdykoliv podat odvolání. To platí také pro profiling, který se vztahuje na toto ustanovení. Poté více nezpracováváme Vaše údaje, ledaže můžeme prokázat oprávněné chráněné důvody pro jejich další zpracovávání, které převyšují Vaše zájmy a svobody nebo zpracování slouží uplatňování pravních nároků jejich výkonu nebo přesazování. Proti zpracovávání Vašich údajů za účelem přímé reklamy můžete  kdykoliv vznést námitky bez odůvodnění.        

Právo na podání stížnosti:
Pokud jste toho názoru, že při zpracovávání Vašich údajů porušujeme německé nebo evropské právo na ochranu údajů, tak Vás prosíme, abyste nás zkontaktovali, abychom měli možnost vyjasnit pochybnosti. Samozřejmě máte právo obrátit se na příslušný dozorčí úřad, zemský dozorčí úřad pro ochranu dat.

Pokud chcete uplatnit jedno z uvedených práv proti nám, obraťte se prosím na našeho odpovědného za ochranu údajů. V případě pochybností si můžeme vyžádat další  informace na potvrzení Vaší identity.

Změny tohoto prohlášení o ochraně údajů

Vyhrazujeme si právo na úpravu našeho prohlášení o ochraně údajů, pokud by to bylo potřebné na základě nových technologií. Prosím ubezpečte se o tom, že máte k dispozici aktuální verzi.Podstatné změny našeho prohlášení Vám oznámíme na těchto webových stránkách.

Zájemci o naše internetové stránky a návštěvníci nás mohou v případě otázek týkajících se ochrany dat skontaktovat na adrese:

Herrn Matthias Hassler LL.M.
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
Tel.:  0941 2986930
Fax:  0941 29869316
E-Mail: m.hassler@projekt29.de
Internet: www.projekt29.de