gradient-slider

Obowiązek udzielenia informacji zgodnie z art. 13 RODO

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Dlatego przetwarzamy Państwa dane osobowe (w skrócie „dane”) wyłącznie na podstawie obowiązującego prawa. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych ma na celu wyczerpujące poinformowanie Państwa o przetwarzaniu Państwa danych w naszej firmie oraz o roszczeniach i prawach związanych z ochroną danych, do których są Państwo uprawnieni w rozumieniu art. 13 europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

1. Kto odpowiada za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować?

Podmiotem odpowiedzialnym jest Schmidt & Wifling GmbH
Regensburger Str. 24
92224 Amberg
Tel.: +49 (9621) 7747-0
E-Mail: bewerbung@schmidt-wifling.de  

Funkcję przedstawiciela ds. ochrony danych w firmie pełni Matthias Haßler
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
Tel.: +49 (941) 2986930
E-Mail: m.hassler@projekt29.de

2. Jakie dane są przetwarzane i z jakich źródeł pochodzą?

Przetwarzamy dane, które otrzymaliśmy od Państwa w ramach zawarcia lub przetwarzania umów, na podstawie zgody, w ramach Państwa podania o pracę lub zatrudnienia u nas.

Dane osobowe obejmują:

Dane osobowe i kontaktowe, w przypadku klientównp. imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, numer faksu), dane bankowe.

W przypadku kandydatów do pracy i zatrudnionych obejmują one na przykład imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, numer faksu), datę urodzenia, dane z życiorysu i referencje zawodowe, dane bankowe, wyznanie, zdjęcia.

W przypadku partnerów biznesowychjest to na przykład nazwa przedstawiciela prawnego, firma, numer rejestru handlowego, numer VAT, numer firmy, adres, dane osoby kontaktowej (adres e-mail, numer telefonu, numer faksu), dane bankowe.

Ponadto przetwarzamy również następujące inne dane osobowe:

 • informacje na temat rodzaju i treści danych umowy, zleceń, obrotów i dokumentów sprzedaży, historii klientów i dostawców oraz dokumentów konsultacyjnych,
 • dane dotyczące reklamy i sprzedaży,
 • informacje z Państwa elektronicznej komunikacji z nami (np. adres IP),
 • inne dane, które otrzymaliśmy od Państwa w ramach naszych relacji biznesowych (np. w rozmowach),
 • dane, które sami tworzymy na podstawie danych osobowych, kontaktowych i innych danych, takich jak analizy wymagań i potencjału klienta,
 • dokumentacja Państwa zgody na odbiór np. wysyłanych dokumentów,
 • zdjęcia wykonane w ramach wydarzeń i imprez.

3. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są dane?

Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz niemiecką ustawą o ochronie danych osobowych z 2018 r. w ich obowiązującym brzmieniu:

 • Do wypełnienia zobowiązań (przed-)umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO):
  Przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonania umowy online lub w jednym z naszych oddziałów, w celu wykonania umowy zatrudnienia Państwa w naszej firmie. Dane te są przetwarzane w szczególności podczas nawiązywania współpracy i realizacji umów z Państwem.
 • W celu wypełnienia zobowiązań prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):
  Przetwarzanie Państwa danych jest konieczne w celu wypełnienia różnych zobowiązań prawnych, np. wynikających z kodeksu handlowego lub podatkowego.
 • Zabezpieczenie prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
  Ze względu na wyważenie interesów przetwarzanie danych może wykraczać poza zasadniczą realizację umowy w celu zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów naszych lub osób trzecich. Przetwarzanie danych w celu zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów ma miejsce na przykład w następujących przypadkach:
 1. reklama lub marketing (patrz pkt 4),
 2. działania związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz dalszym rozwojem usług i produktów,
 3. prowadzenie koncernowej bazy danych klientów w celu poprawy obsługi klienta,
 4. w ramach postępowania sądowego,
 5. przesyłanie informacji niemających charakteru promocyjnego i komunikatów prasowych.
 • W ramach Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
  Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych, np. w celu publikacji zdjęć, itp.

4. Przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych

Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych do celów marketingowych w całości lub do poszczególnych działań bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż koszty transmisji zgodnie z taryfami podstawowymi.

Zgodnie z wymogami prawnymi § 7 ust.3 UWG (niemiecka ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) jesteśmy uprawnieni do korzystania z adresu e-mail podanego przez Państwa przy zawieraniu umowy do celów reklamy bezpośredniej naszych własnych podobnych towarów lub usług. Rekomendacje dotyczące tych produktów otrzymają Państwo niezależnie od tego, czy subskrybowali Państwo newsletter, czy nie.

Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać od nas takich rekomendacji pocztą elektroniczną, mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu Państwa adresu do tego celu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż koszty transmisji zgodnie z taryfami podstawowymi. W tym celu wystarczy wiadomość tekstowa. Oczywiście każdy e-mail zawsze zawiera link do rezygnacji z subskrypcji.

5. Kto otrzymuje moje dane?

Jeśli korzystamy z usługodawców w ramach realizacji umowy, to nadal pozostajemy odpowiedzialni za ochronę Państwa danych. Wszyscy przetwarzający umowę są zobowiązani do poufnego traktowania Państwa danych i przetwarzania ich wyłącznie w zakresie świadczenia usługi. Przetwarzający umowę na nasze zlecenie otrzymają Państwa dane, o ile będą one konieczne do wykonania danej usługi. Są to na przykład dostawcy usług informatycznych niezbędni do zapewnienia funkcjonowania i bezpieczeństwa naszego systemu informatycznego, a także wydawcy reklam i książek adresowych w ramach naszych własnych kampanii reklamowych.

Państwa dane są przetwarzane w naszej bazie danych klientów. Baza danych klientów zapewnia poprawę jakości danych istniejących klientów (czyszczenie duplikatów, informacje o zmianie miejsca zamieszkania lub o śmierci, korekta adresów) oraz umożliwia uzupełnianie o dane ze źródeł publicznych.

Dane te są udostępniane spółkom grupy, o ile jest to konieczne do realizacji umowy. Dane klientów są przechowywane oddzielnie dla każdej firmy, przy czym nasza firma macierzysta działa jako dostawca usług dla poszczególnych spółek.

W przypadku obowiązku prawnego oraz w ramach postępowań sądowych odbiorcami Państwa danych mogą być urzędy i sądy, jak również zewnętrzni audytorzy.

Ponadto w ramach zawierania i realizacji umów odbiorcami Państwa danych mogą być firmy ubezpieczeniowe, banki, wywiadownie gospodarcze i usługodawcy.

6. Jak długo będą przechowywane moje dane?

Przetwarzamy Państwa dane do momentu zakończenia relacji biznesowej lub do momentu zakończenia obowiązujących ustawowych okresów przechowywania danych (np. na podstawie niemieckiego kodeksu handlowego, kodeksu podatkowego lub niemieckiej ustawy o czasie pracy); ponadto do momentu zakończenia ewentualnych sporów prawnych, w których dane te są wymagane jako dowód.

7. Czy dane osobowe są przekazywane do krajów trzecich? 

Zasadniczo nie przekazujemy żadnych danych do krajów trzecich. Przekazywanie danych odbywa się wyłącznie w indywidualnych przypadkach na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony, standardowych klauzul umownych, odpowiednich zabezpieczeń lub Państwa wyraźnej zgody.

8. Jakie prawa do ochrony danych mi przysługują?

W każdej chwili mają Państwo prawo do informacji, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania przechowywanych Państwa danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi zgodnie z wymogami prawa o ochronie danych.

Prawo do informacji:
Mogą Państwo zwrócić się do nas z zapytaniem, czy i w jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane.

Prawo do sprostowania:
Jeśli Państwa dane są niekompletne lub niedokładne, mogą Państwo w każdej chwili zażądać ich sprostowania lub uzupełnienia.

Prawo do usunięcia danych:
Mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych, jeśli przetwarzamy je niezgodnie z prawem lub jeśli przetwarzanie nieproporcjonalnie narusza Państwa prawnie uzasadnione interesy w zakresie ochrony danych. Należy pamiętać, że mogą istnieć powody uniemożliwiające natychmiastowe usunięcie danych, np. w przypadku prawnie uregulowanych obowiązków przechowywania danych.

Niezależnie od skorzystania przez Państwa z prawa do usunięcia danych usuniemy Państwa dane niezwłocznie i całkowicie, o ile nie ma prawnego lub ustawowego obowiązku przechowywania danych w tym zakresie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:
Mają Państwo prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych, jeżeli

 • kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych,
 • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Prawo do przenoszenia danych:
Mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dostarczone nam Państwa dane osobowe, oraz przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli

 • przetwarzamy te dane na podstawie udzielonej i możliwej do odwołania przez Państwa zgody lub w celu realizacji zawartej między nami umowy, oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Jeśli jest to technicznie możliwe, mogą Państwo żądać do nas bezpośredniego przekazania Państwa danych innej odpowiedzialnej osobie.

Prawo sprzeciwu:
W przypadku przetwarzania Państwa danych przez nas z uzasadnionych przyczyn, mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Nie będziemy już wtedy przetwarzać Państwa danych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie i bez podania przyczyny wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Prawo do odwołania:
Jeśli są Państwo zdania, że podczas przetwarzania Państwa danych osobowych naruszamy niemieckie lub europejskie prawo o ochronie danych osobowych, prosimy o kontakt w celu wyjaśnienia ewentualnych pytań. Oczywiście mają Państwo również prawo do skontaktowania się z właściwym dla Państwa organem nadzoru, odpowiednim urzędem państwowym ds. ochrony danych osobowych.

Jeśli chcą Państwo dochodzić od nas któregokolwiek z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ds. danych osobowych. W razie wątpliwości możemy poprosić o dodatkowe informacje w celu potwierdzenia Państwa tożsamości.

9. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do zawarcia lub realizacji Państwa umowy z nami. W przypadku nieprzekazania nam tych danych będziemy musieli z reguły odmówić zawarcia umowy lub nie będziemy w stanie wykonać istniejącej umowy i w związku z tym będziemy musieli ją rozwiązać. Nie są Państwo jednak zobowiązani do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w odniesieniu do danych, które nie są istotne dla realizacji umowy lub które nie są wymagane przez prawo.