Usługa call-back Zamknij formularz
gradient-slider

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

POWAŻNIE TRAKTUJEMY OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona Państwa prywatności przy przetwarzaniu danych osobowych jest dla nas ważną kwestią. Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, nasze serwery internetowe automatycznie zapisują adres IP Państwa dostawcy usług internetowych, stronę internetową, z której Państwo nas odwiedzają, strony internetowe, które Państwo u nas odwiedzają oraz datę i czas trwania Państwa wizyty. Informacje te są absolutnie niezbędne do technicznego przesyłania stron internetowych i bezpiecznego działania serwera. Personalizowana analiza tych danych nie ma miejsca.

W przypadku przesłania nam danych poprzez formularz kontaktowy dane te będą przechowywane na naszych serwerach w ramach zapisu danych. Państwa dane będą przez nas wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji Państwa sprawy. Państwa dane będą traktowane jako ściśle poufne. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim.

Odpowiedzialny organ:
Schmidt & Wifling GmbH
Regensburger Straße 24
92224 Amberg / Niemcy
tel.: +49 (9621) 7747-0
E-mail: bewerbung@schmidt-wifling.de

Dane osobowe

Dane osobowe to dane dotyczące Państwa osoby. Obejmują one imię i nazwisko, adres pocztowy i adres e-mail. Aby odwiedzić naszą stronę internetową, nie muszą Państwo ujawniać żadnych danych osobowych. W niektórych przypadkach aby móc zaoferować Państwu żądaną usługę, potrzebujemy Państwa imienia, nazwiska i adresu.

To samo dotyczy sytuacji, gdy na żądanie dostarczamy Państwu materiały informacyjne lub gdy odpowiadamy na Państwa zapytania. W takich przypadkach zawsze o tym informujemy. Ponadto przechowujemy tylko te dane, które przesłali nam Państwo automatycznie lub dobrowolnie.

Jeśli korzystają Państwo z naszych usług, zbieramy zazwyczaj tylko dane niezbędne do świadczenia usług. Możemy poprosić o dalsze informacje, które są jednak dobrowolne. Przetwarzając dane osobowe, robimy to zawsze w celu zapewnienia Państwu naszych usług lub w celu realizacji naszych celów handlowych.

Dane zapisywane automatycznie

Pliki dziennika serwera
Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje w tzw. plikach dziennika serwera informacje, które Państwa przeglądarka Automatycznie przesyła do nas. Są to:

 1. data i godzina wysłania żądania,
 2. nazwa żądanego pliku,
 3. strona, z której zażądano przesłania pliku,
 4. stan dostępu (plik przesłany, nie znaleziono pliku itp.),
 5. używana przeglądarka internetowa i system operacyjny,
 6. pełny adres IP komputera żądającego dostępu,
 7. ilość przesyłanych danych.

Dane te nie będą łączone z danymi z innych źródeł. Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w zakresie poprawy stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej.

Ze względów bezpieczeństwa technicznego, w szczególności w celu zapobieżenia próbom ataku na nasz serwer internetowy, dane te przechowujemy przez krótki czas. Dane te nie dają nam możliwości identyfikacji poszczególnych osób. Najpóźniej po siedmiu dniach dane ulegają anonimizacji poprzez skrócenie adresu IP na poziomie domeny, co uniemożliwia ustalenie odniesienia do indywidualnego użytkownika. W anonimowej formie dane są również przetwarzane do celów statystycznych; nie są zestawiane z innymi zasobami danych ani przekazywane osobom trzecim, nawet w częściowym zakresie. Jedynie w ramach naszych statystyk serwerowych publikowanych co dwa lata w naszym sprawozdaniu wyświetlana jest liczba odsłon stron.

Pliki cookie
Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, możemy zapisywać informacje na Państwa komputerze w formie plików cookie. Cookie to małe pliki przesyłane z serwera internetowego do Państwa przeglądarki internetowej i przechowywane na twardym dysku. Zapisywany jest przy tym tylko adres protokołu internetowego – żadne dane osobowe. Informacje przechowywane w plikach cookie pozwalają przy kolejnej wizycie na naszej stronie internetowej na automatyczne rozpoznanie użytkownika, co ułatwia korzystanie ze strony. Podstawą prawną do stosowania plików cookie jest prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Oczywiście można również odwiedzać naszą stronę internetową bez konieczności akceptowania plików cookie. Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa komputer był rozpoznawany przy następnej wizycie, mogą Państwo zrezygnować z plików cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie. Odpowiedni sposób postępowania opisany jest w instrukcji obsługi danej przeglądarki. Rezygnacja z plików cookie może jednak ograniczać korzystanie z niektórych obszarów naszej strony internetowej.

Mapy Google
Ta strona internetowa korzysta z Map Google do wyświetlania map i wyznaczania tras dojazdu.
Mapy Google są obsługiwane przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Korzystając z Map Google na tej stronie internetowej, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych zbieranych automatycznie i przesyłanych przez Google, jednego z jej przedstawicieli lub osoby trzecie.
Warunki korzystania z Map Google można znaleźć tutaj.
Polityka prywatności Map Google znajduje się tutaj.

Aplikacja o pracę online
Przekazywane przez Państwa dane aplikacyjne są gromadzone i przetwarzane przez nas elektronicznie w celu obsługi procesu aplikacyjnego. Dotyczy to w szczególności następujących danych osobowych: imię, nazwisko, ulica, miasto, kod pocztowy, kraj, numer telefonu stacjonarnego, numer faksu, numer telefonu komórkowego i adres e-mail. Jeżeli po złożeniu aplikacji nastąpi zawarcie umowy o pracę, Państwa dane mogą być przechowywane przez nas w Państwa aktach osobowych w celach organizacyjnych i administracyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jeśli Państwa aplikacja zostanie odrzucona, dane zostaną automatycznie usunięte w okresie dwóch miesięcy od ogłoszenia odrzucenia lub sześciu miesięcy po przyjęciu do pracy. Nie dotyczy to przypadków, w których dłuższe przechowywanie konieczne jest ze względu na wymogi prawne (np. obowiązek przedstawienia dowodu zgodnie z niemiecką ustawą o równym traktowaniu) lub w przypadku wyraźnej zgody na dłuższe przechowywanie w naszej bazie danych.

Bezpieczeństwo

Podjęliśmy techniczne i administracyjne środki ostrożności w celu zabezpieczenia Państwa danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, manipulacją i nieuprawnionym dostępem. Wszyscy nasi pracownicy i pracujący dla nas usługodawcy są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Zbierane i przetwarzane przez nas dane osobowe są zawsze szyfrowane przed ich przesyłaniem. Uniemożliwia to wykorzystanie Państwa danych przez osoby trzecie. Nasze środki ostrożności podlegają ciągłym udoskonaleniom, a nasza polityka prywatności jest stale aktualizowana. Prosimy upewnić się, że korzystają Państwo z najnowszej wersji.

Uprawnienia użytkowników

W każdej chwili mają Państwo prawo do informacji, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania przechowywanych Państwa danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi zgodnie z wymogami prawa o ochronie danych.

Prawo do informacji:
Mogą Państwo zwrócić się do nas z zapytaniem, czy i w jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane.

Prawo do sprostowania:
Jeśli Państwa dane są niekompletne lub niedokładne, mogą Państwo w każdej chwili zażądać ich sprostowania lub uzupełnienia.

Prawo do usunięcia danych:
Mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych, jeśli przetwarzamy je niezgodnie z prawem lub jeśli przetwarzanie nieproporcjonalnie narusza Państwa prawnie uzasadnione interesy w zakresie ochrony danych. Należy pamiętać, że mogą istnieć powody uniemożliwiające natychmiastowe usunięcie danych, np. w przypadku prawnie uregulowanych obowiązków przechowywania danych.

Niezależnie od skorzystania przez Państwa z prawa do usunięcia danych usuniemy Państwa dane niezwłocznie i całkowicie, o ile nie ma prawnego lub ustawowego obowiązku przechowywania danych w tym zakresie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:
Mają Państwo prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych, jeżeli

 1. kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 3. nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych,
 4. wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Prawo do przenoszenia danych:
Mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dostarczone nam Państwa dane osobowe, oraz przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli

 1. przetwarzamy te dane na podstawie udzielonej i możliwej do odwołania przez Państwa zgody lub w celu realizacji zawartej między nami umowy, oraz
 2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Jeśli jest to technicznie możliwe, mogą Państwo żądać do nas bezpośredniego przekazania Państwa danych innej odpowiedzialnej osobie.

Prawo sprzeciwu:
W przypadku przetwarzania Państwa danych przez nas z uzasadnionych przyczyn, mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Nie będziemy już wtedy przetwarzać Państwa danych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie i bez podania przyczyny wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Prawo do odwołania:
Jeśli są Państwo zdania, że podczas przetwarzania Państwa danych osobowych naruszamy niemieckie lub europejskie prawo o ochronie danych osobowych, prosimy o kontakt w celu wyjaśnienia ewentualnych pytań. Oczywiście mają Państwo również prawo do skontaktowania się z właściwym dla Państwa organem nadzoru, odpowiednim urzędem państwowym ds. ochrony danych osobowych.

Jeśli chcą Państwo dochodzić od nas któregokolwiek z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ds. danych osobowych. W razie wątpliwości możemy poprosić o dodatkowe informacje w celu potwierdzenia Państwa tożsamości.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej polityki prywatności, jeśli będzie to konieczne ze względu na nowe technologie. Prosimy upewnić się, że korzystają Państwo z najnowszej wersji. W razie zasadniczych zmian w niniejszej polityce prywatności poinformujemy o nich na naszej stronie internetowej.

Wszyscy zainteresowani i odwiedzający naszą stronę internetową mogą kontaktować się z nami w przypadku pytań dotyczących ochrony danych:

Matthias Hassler LL.M.
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg / Niemcy
tel.: +49 941 2986930
faks: +49 941 29869316
E-mail: m.hassler@projekt29.de
Internet: www.projekt29.de